Täysistunto ja suullinen kyselytunti 67/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

Arto Satonen (kok):

Arvoisa puhemies! Jos saan muutaman sanan sanoa tästä liikenne- ja viestintävaliokunnan yksimielisestä ja varsin tiiviistä mietinnöstä.

Tässähän on kyse lähinnä teknisestä muutoksesta, jolla maantielakiin lisätään uusi luku, jolla säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista. Säännökset koskevat yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja -tarkastuksia, tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta. Samassa yhteydessä pannaan täytäntöön myöskin tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Valiokunta siis esittää, että tämä lakiesitys hyväksytään muuttamattomana.