Täysistunto 64/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Kaj Turunen (ps):

Arvoisa puhemies! Niin harvoin pääsee kehumaan hallituksen esityksiä, että tänään kannatti jättää Kymmenen Uutiset katsomatta ja ottaa kaikki tästä irti. Tämä hallituksen esitys 57 on erittäin hyvä. Tässä on hyvä asia erikoisesti se, että tällä täsmennetään hyvän perintätavan sisältöä ja tehostetaan sen valvomista ja myös turvataan kuluttajasaatavien perintäkulujen kohtuullisuus. Tämä on erikoisen hyvä myös sen takia, että tähän perintälakiin ehdotettaisiin nyt useita muutoksia, joilla täsmennettäisiin hyvin hyvän perintätavan sisältöä.

Nämä on jaettu viiteen eri kokoryhmään tästä perittävän saatavan määrästä alkaen, ja mikäli se on 100 euroa, niin aikaisemmin siinä on voinut ollut jopa 190 euroa perintäkustannukset, ja tällä esityksellä sitten näitä perintäkustannuksia näistä alle satasen perittävistä pudotetaan 60 euroon. Eli aika jyrkkä pudotus, joka on kuitenkin tämän velallisen etu siinä mielessä, että nyt näitä perintäkustannuksia ei voida hyödyntää enää sillä tavalla, että tätä vapaaehtoista perintää jatketaan vain pelkästään näitten perintäkulujen takia. Nämä viisi kategoriaa ovat tietysti tämä alle 100 euroa ja sitten alle 250 mutta yli 100 euroa, jossa tämä maksimiperintäkulu saa olla 90 euroa. 90 euroa tulee olemaan sitten myöskin tämän esityksen mukaan seuraavassa ryhmässä, joka on pääomaltaan 250—1 000 euroa. Eli nämä kolme ryhmää tässä ovat varmastikin summiltaan se suurin osa niistä kuluttajasaatavista, jotka ovat niin kuin perinnässä. Mutta tällä esityksellä ei kuitenkaan sitten tähän oikeudellisen perinnän kuluihin puututa, ne on tällä hetkellä rajoitettu asetuksilla, mutta saamani tiedon mukaan myöskin sitten tällä oikeudellisen perinnän puolella niitä perintämaksuja tullaan alentamaan.


Mika Niikko (ps):

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin hyvä direktiivi, mitä EU:sta esitetään, ja tämä on paljon sanottu, jos perussuomalainen opposition jäsen näin sanoo. Tässä on aidosti haettu parannusta niille ihmisryhmille, joilla on ongelmia maksujen kanssa ja perintöjen kanssa. Haluaisin nostaa tästä muutamia huomioita esille ihan vain yleiseen tietoon.

Tämän hallituksen esityksen laki parantaisi velallisten oikeuksia ensimmäisenä siten, että oikeus on saada perintä keskeytettyä. Velallisellahan ei ole nykyään kovin helppoa keinoa saada katkaistua häneen kohdistuvaa perintää, ja vaikka olisi ilmeistä, että se olisi tarpeetonta ja sitten vaan lisää kustannuksia tulisi velalliselle maksettavaksi, niin siitä huolimatta se keskeyttäminen on erittäin vaikeata. Yleensähän on niin, että perintäkulut vain lisäävät velallisen velkamäärää ja sitten velalliset maksavat korkoa korolle.

Ehdotuksen tavoitteena tässä ensimmäisenä on lisätä velallisen mahdollisuutta vaikuttaa perintämenettelyyn. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö velkoja pysty edelleen perimään velkojaan. Velkojalla säilyy oikeus hakea saatavaa tuomioistuimessa ja ulosotossa. Keskeytyspyyntö ei siten tätä estä, mutta kuitenkin se asettaa kohtuullisuuden rajoihin tämän velan tämän jälkeen. Sitä ei voida enää moninkertaistaa niin helposti kuin nyt on ollut tapana.

Toisena huomiona nostan sen, että tällä muutoksella saadaan maksuajan pidennyksestä perittävät kulut määrättyyn summaan saakka. Elikkä nyt jos haetaan laskulle maksuaikaa, niin ei pystytä mitään kuluja perimään, jos on alle 14 päivän maksuajan pidennys, ja siitäkin maksuajan pidennyksestä menevä kulu saa olla enintään 5 euroa — erittäin kannatettava kehitys.

Kolmantena nostaisin esille maksusuunnitelmasta perittävät kulut. Elikkä siinäkin kulut olisivat pääsääntöisesti 20 tai enintään 30 euroa, jos ne suunnitelmat saadaan sovittua yhteisesti.

Neljäntenä velallisen kokonaisvastuu pienenee. Elikkä tällä hetkellä on pystytty kokonaiskuluvastuuta nostamaan huomattavasti ylemmäksi, ja nytten tulee rajat tähän, kuten edustaja Turunen tuossa äsken mainitsi. "Tämän esityksen keskeisenä tavoitteena on estää sitä, että perintäkulut muodostuvat kohtuuttoman suuriksi ja niiden maksuvelvollisuus entisestään pahentaa velallisen maksuvaikeuksia", kuten tästä suoraan siteerasin.

Vielä kiinnittäisin huomiota näihin esityksen vaikutuksiin, missä kohdassa tiivistettynä on tämä esitys kuvattu, ja haluan sen ihan lukea täältä sanasta sanaan, koska tämä kuvaa erittäin hyvin tästä laista tulevaa hyötyä: "Ehdotetut kuluttajasaatavien perintäkuluja koskevat säännökset turvaavat nykyistä tehokkaammin sen, että perintäkuluja ei voi kerryttää itsetarkoituksellisesti ja että kulujen määrä ei muodostu kohtuuttoman suureksi suhteessa saatavan määrään. Tällä on yleisesti ottaen myönteinen vaikutus maksuvaikeuksista kärsivien kotitalouksien asemaan."

Kaiken kaikkiaan toivon, että hallitus myös rupeaa työstämään näitten maksuvaikeuksissa olevien oikeuksia muullakin tavalla kuin pelkästään tämmöisen yhden direktiivin hyväksynnän kautta, kuten esimerkiksi on paljon näitä nuoria, jotka ovat pikavipeistä joutuneet erittäin kovaan velkakierteeseen. Itse olen paljon niitten kanssa tekemisissä edelleenkin, kun tuen näitä nuoria.

Meillä Vantaalla esimerkiksi on useita kymmeniä prosentteja noussut tämä sosiaaliluototuksen määrä ja lähes kaikki menevät pikavippien maksamiseen. Ei ole tavatonta, että pikavippiyritykset edelleen jatkavat luotottamista, vaikka luottotiedot nuorella olisivat menneet. On myös tapauksia, joissa nuori on hakenut omaehtoista luottokieltoa ja siitä huolimatta edelleen myönnetään pikavippejä. Itse kun olen joidenkin nuorten kanssa näitä yrittänyt saada suljettua, niin se tarkoittaa sitä, että itse pitäisi käydä 20—30 pikavippiyrityksen, jokaisen yrityksen, kanssa sopimassa erikseen, että te ette enää myönnä nuorelle pikavippejä, vaikka hänellä olisi omaehtoinen luottokielto tai luottohäiriömerkinnät. Elikkä monet käyttävät häikäilemättömästi hyväksi sitä tilannetta, että he saavat näiden myönnettyjen luottojen kautta kerrytettyä tässä tapauksessa nuoren henkilön velkaa ja näin ollen saavat heidät semmoiseen velkakierteeseen, mistä he myöhemmin joutuvat vastaamaan, kun menevät työelämään ja koulutukseen. Tämänkaltainen kehitys Suomessa pitää saada loppumaan myös näitten pikavippiyritysten toiminnoissa. Toivoisinkin, että hallitus kiinnittäisi huomiota lisää tämänkaltaisiin kehitysasioihin Suomen vähävaraisten auttamiseksi ennen kaikkea.


Kaj Turunen (ps):

Arvoisa puhemies! Vielä tähän olennaiseen merkitykseen: Tässä hallituksen esityksessähän on tarkoitus niin, että sitten nämä velkojen lyhennykset käytetään nimenomaan velan pääoman lyhennykseen eikä korkoihin, niin kuin nykykäytäntö on. Mutta valiokuntatyöskentelyssä on sitten kiinnitettävä huomiota siihen, että perintäyhtiöille on annettu kuitenkin hiukan isompi vara näihin perintäkuluihin siinä tapauksessa kuin jos yritys itse perisi näitä kuluja.


Maria Tolppanen (ps):

Arvoisa puhemies! Haluaisin tässä asiassa kiinnittää kuitenkin huomiota myös siihen seikkaan, että mikäli tätä perittävää ei saada perittyä näillä keinoin ja sen jälkeen tämä perintä siirtyy ulosottoviranomaiselle, niin silloin kustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi ja sen jälkeen alkaa se lumipallo pyöriä eteenpäin. Jos siellä on 13, 14 tai esimerkiksi 15 muuta, jotka ovat perimässä samalta ihmiseltä tai samalta yritykseltä jotakin, niin koskaan ei pääoma pienene sen takia, että siihen tulee ulosottokulut ja siihen tulee myöskin oikeudenkäyntikulut, sikäli mikäli asia on sellainen, joka vaatii oikeuden käsittelyn, ennen kuin se voidaan siirtää ulosoton perittäväksi.

Toivoisin, että tämä on asia, johon tultaisiin kiinnittämään huomiota varsinkin nuorten ihmisten kohdalta, jotka ovat ottaneet pikavippejä, ja jos eivät sitten Intrumit ja muut saa perittyä sitä, niin sehän pyörähtää sinne voudin puolelle, ja sitten kun ollaan voudin käsissä, niin sieltä ei ihan yksiselitteisesti uida pois. Se lainsäädäntö pitäisi todellakin katsoa uusiksi.


Kalle Jokinen (kok):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Turunen tuossa puheenvuorossaan kiitteli tätä hallituksen esitystä, ja syytä siihen onkin, koska tätä lakiesitystä saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ohjaa tämmöinen kohtuullisuuden periaate eli periaate siitä, että perintäkulujen pitää olla kohtuullisessa suhteessa siihen perittävään saatavaan nähden.

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa myös siitä edustaja Katajan tekemästä pikavippien kieltämiseen tähtäävästä lakialoitteesta. Siinä on myös tarkoituksena sama kohtuullisuuden periaate ja varsinkin nuorten ihmisten velkaantumisen estäminen ja se, että kohtuullisessa määrin rajoitetaan sitä velkaantumisen mahdollisuutta. Se on tärkeää, jotta nuoret eivät ajattelemattomuuksissaan ajautuisi kohtuuttomiin talousvaikeuksiin näiden pikavippien kautta.