Täysistunto ja suullinen kyselytunti 4/2008

Paikallispoliisin hallintorakenneuudistus

Anna-Maja Henriksson (r):

Ärade herr talman, arvoisa puhemies! Poliser som arbetar på fältet är upprörda. Många av dem har kontaktat oss riksdagsledamöter, eftersom de inte vet hur den operativa verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt efter att sparåtgärderna enligt statens produktivitetsprogram genomförts. Den ursprungliga tanken var att man inom polisen skulle spara på vissa håll för att få ökade resurser till den operativa verksamheten ute på fältet. Nu ser det ut att gå precis tvärtom.

Paikallispoliisin hallintorakenneuudistuksen merkittävin muutos tähtää paikallisen palvelutason varmistamiseen. Tämä päämäärä ei näytä nyt toteutuvan. Me tarvitsemme lähipoliiseja siinä ympäristössä, jossa voi esiintyä uhkia ihmisille tai omaisuudelle. Tuottavuusohjelma sisältää vaatimuksen siitä, että vuoteen 2015 mennessä noin 600—700 virkaa häviää poliisista. Samalla Poliisikoulusta valmistuu poliiseja, joista kahdeksan kymmenestä joutuu suoraan kortistoon.

Herr talman! Jag vill fråga inrikesminister Holmlund: Vad tänker regeringen göra för att trygga tillgången till poliser på fältet?

Arvoisa puhemies! Haluan kysyä ministeri Holmlundilta: Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta paikallinen palvelutaso varmistetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti, johon hallitus on sitoutunut, ja miten hallitus aikoo taata riittävät resurssit poliisin operatiiviseen toimintaan, jotta kansalaisten turvallisuudentunne säilyy?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin poliisin tuottavuusohjelmasta voisin todeta sen verran, että tällä hetkellä poliisiin kohdistuvat tuottavuustavoitteet ovat yhteensä 447 henkilötyövuotta. Tästä eteenpäin ei ole vielä mitään varmaa tietoa siitä, minkä tyyppisiä tuottavuustavoitteita poliisille mahdollisesti asetetaan. Peruslinjaushan tässä on ollut se, että tuottavuustavoitteet sinällään eivät koske operatiivisissa tehtävissä olevia poliisimiehiä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kehysten ja budjetin riittämättömyys on ajamassa tietyn tyyppisiin ongelmiin poliisin kenttätoimintaa.

Olen ensi viikolla järjestämässä neuvottelun tämän asian tiimoilta, ja mukaan on kutsuttu kustakin läänistä lääninpoliisijohtoa, kuten myös poliisiosaston johtoa ja ylijohtoa paikalle, ja katsomme, mitä tälle kokonaisuudelle voitaisiin tehdä. Tilanne on todellakin tällä hetkellä se, että tänä vuonna Poliisikoulusta tulee valmistumaan noin 500 uutta poliisia. Meillä on tällä hetkellä 190 työtöntä poliisia ennestään. Lisäksi 53 on työllistynyt muille tahoille, kuten Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen (Puhemies: Minuutti on kulunut!) palvelukseen. Tämän ratkaisun kautta toivomme, että löydämme yhteisen sävelen.


Anna-Maja Henriksson (r):

Ärade talman, arvoisa puhemies! Poliisin hallintouudistuksessa päätettiin perustaa niin kutsuttuja alueellisia yksiköitä tiettyjen poliisilaitosten piiriin. Näiden alueellisten yksiköiden juridinen asema jäi kuitenkin auki, ja aikomuksena oli avata poliisihallintolaki, jotta näiden tehtävät ja asema määriteltäisiin.

Arvoisa puhemies! Kysyisinkin nyt ministeri Holmlundilta: Missä vaiheessa mainittu lainsäädäntöhanke tällä hetkellä on ministeriössä?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Poliisin hallinnonrakenneuudistuksen ensimmäinen vaihe eli paikallispoliisia koskeva uudistus on tällä hetkellä hankkeena etenemässä ministeriössä. Ja tämän hankkeen yh­teydessä tullaan tarkastamaan kaikki ne avoinna olevat kysymykset, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen ja uudistustyöhön. Käytännössähän tämä uusi laitosalue astuu voimaan palvelurakenteineen vuoden 2009 alusta. Eli tämä hanke on tällä hetkellä vireillä ja eteenpäin menossa sisäasiainministeriössä.


Päivi Räsänen (kd):

Arvoisa herra puhemies! Poliisien määrän vähentäminen on senkin vuoksi käsittämätöntä, että Suomessa on jo entuudestaan asukaslukuun nähden vähiten poliiseja koko Euroopassa. Eli yksi suomalaispoliisi vastaa 670 asukkaan turvallisuudesta, kun vastaava luku muissa EU-maissa on keskimäärin 350 ja Pohjoismaissakin 550. Kysyn valtiovarainministeri Kataiselta:

Pidättekö te todellakin tarkoituksenmukaisena tällaista kuvailtua kaavamaista, yhteiskunnan turvallisuuteen kohdistuvaa tuottavuusohjelman mukaista leikkausta poliisitoimeen, jos ajatellaan näitä tulevia vuosia? Aiotteko tuoda eduskunnalle pikaisesti lisätalousarvion, jolla saataisiin tämä akuutti ongelma hoidettua eli poliisivirkoja lisää ja nämä työttömäksi valtion varoin koulutetut poliisit työllistettyä?


Jyrki Katainen (kok):

Arvoisa puhemies! Taisi olla kaksi kysymystä. Me käsittelemme lisätalousarviot ja suuremmat, usealle vuodelle tulevat määrärahakysymykset, näin ollen myös tuottavuuskysymysten vaikutukset, aikanaan, ja lähinnä kehysriihi on se, jossa nämä määrärahat sitten ratkaistaan pidemmälle ajalle. Nyt ei ole sitä ennen tarkoitus tehdä vielä uusia linjauksia.


Kari Rajamäki (sd):

Herra puhemies! Edellisen hallituksen aikana pidettiin valtiovarainministeriön kanssa kiinni siitä, että operatiivisen poliisihenkilöstön määrä säilyy vuoden 2002 tasossa. Nyt te olette, ministeri Holmlund, valtiovarainministerin kanssa hyväksynyt huomattavasti korkeammat tuottavuusleikkaukset — 447 vuoteen 2011 — mikä tulee merkitsemään huomattavaa sisäisen turvallisuuden, paikallispoliisien, heikentämistä tilanteessa, jossa tarvittaisiin entistä enemmän panoksia myöskin kansalaisten turvallisuuden kannalta viranomais­yhteistyöhön, syrjäytymisen vastaiseen yh­teistyöhön. Te olette eräässä vaiheessa vaatinut ­tältä osin eduskunnalta ja hallitukselta poliittista  päätöstä, mistä vähennetään poliisin tehtäviä.

Ettekö te huomannut, että valtiovarainministerin kanssa kävitte yhdessä nämä tuottavuusohjelmat läpi ja teitte poliittisen päätöksen, joka tarkoittaa erittäin huonoa paikallispoliisin toimintakyvyn kannalta?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin on syytä huomioida se, että lähdin ministerinä sellaiseen tilanteeseen, jossa sisäasiainministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä oli täysin eri näkemys tuottavuustavoitteista. Minun mielestäni näiden kahden pitää olla linjassa ja pitää myös huomioida se, että poliisin nykyinen tilanne ei johdu tuottavuusohjelmasta sinällään.

Olen sanonut moneen otteeseen, että sen toteuttaminen on erittäin haasteellista, mutta olemme hankkeistaneet poliisin osalta tuottavuusohjelman. Tämän kevään kuluessa tullaan tekemään laajempi arviointi ja tarkastelu, miten olemme pystyneet hankkeiden kautta toteuttamaan tuottavuusohjelmaa, ja sen kautta lähdemme sitten pohtimaan eteenpäin, mitä tulee tehdä, jos emme ole pysynyt tavoitteessa. Katsomme, mitä tämän suhteen on tehtävissä kokonaisuuden osalta.

On myös aivan selvää, että tuottavuustavoitteet eivät kohdistu operatiivisissa tehtävissä oleviin poliisimiehiin, mutta käytännön tilanne on kuitenkin se, että jos budjettivajaus on sen tyyppinen kuin meillä tällä hetkellä poliisihallinnossa valitettavasti on, me joudumme jakamaan myös kentälle niukkuutta. Tältä osin tulen todellakin tapaamaan ensi viikolla lääninjohtoa ja myös poliisiylijohtoa, ja yhdessä katsomme tämän kokonaisuuden, mitä voidaan tehdä, jotta selkeästi pysymme siinä tavoitetasossa, jota eduskuntakin on edellyttänyt ja jonka se on hyväksynyt.


Tapani Tölli (kesk):

Arvoisa puhemies! Tuottavuusohjelmaa toteutettaessa on syytä tarkastella myös vaikuttavuutta. Millä muilla mittareilla mitataan tuottavuutta kuin henkilölukumäärän vähentymisellä? Nimittäin turvallisuusuhkien muuttuessa ja lisääntyessä joudutaan myös joihinkin kohteisiin lisäämään resursseja, ja juuri siitä syystä tuottavuus voi parantua. Eli on aina vaara se, että kun tuottavuusohjelmaa toteutetaan liian kaavamaisesti tai matemaattisesti, niin se muuttuu leikkausohjelmaksi ja tuottavuus heikkenee.


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Ed. Töllin arvio oli erittäin oikeaan osuva. Tässä eräs ongelmakysymys on myös se, että edellisen hallituksen aikana on tukeuduttu lähinnä vuoden 2002 poliisien määrään, ja tämähän ei sinänsä perustu yhtään mihinkään. Tämä on täysin hatusta vedetty luku. Nyt kuitenkin tämän hallituksen aikana lähdemme välittömästi ensi viikolla tekemään suunnitelmaa, pitkän tähtäimen resurssisuunnitelmaa, jonka kautta pyrimme vakioimaan sekä poliisin henkilöstömäärän tuleville vuosille että siihen riittävän resursoinnin. Tämän pitää olla selvässä yhteistyössä poliisihallinnon rakenneuudistuksen kanssa, kuten myös koulutettavien poliisien määrän kanssa, jotta saamme järkevän kokonaisuuden siitä alkaen, mikä määrä koulutetaan ja mitä toisesta päästä jää eläkkeelle. Tämän selvitystyön tausta on erittäin laaja, kuullaan hyvin laajasti asiantuntijoita ja arvioidaan myös rikostilanne ja tulevaisuuden visiot tältä osin. Tämä on toivottavasti se työkalu, joka toimii paljon paremmin kuin vuoden 2002 satunnainen luku.


Petri Salo (kok):

Arvoisa herra puhemies! Pohjoismaisittainkin suomalainen poliisi on tehokas. Jos verrataan Suomen poliisien määrää Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan tai siihen, paljonko kustannuksia tulee per kansalainen, niin voidaan sanoa, että Suomessa on tällä hetkellä tehokas ja taloudellinen poliisi. Tämä on hyvä vertailupohja, nimenomaan verrata Suomen poliisia muihin Pohjoismaihin.

Kun eduskunta on lisännyt useampana vuonna joko budjetissa tai lisäbudjetissa poliisille määrärahoja, niin se on johtunut kahdesta syystä. Me olemme halunneet sitä, että kaikille koulutetuille poliiseille löytyy vakanssi, kun he tulevat Poliisikoulusta, ja lisäksi, että vähennyksiä ei suoriteta kenttätehtävissä eikä tutkintatehtävissä olevista henkilöistä. Kysyisin tämän periaatteen, linjauksen perään:

Aikooko tämä hallitus jatkaa tätä periaatetta, että jokaiselle poliisille löytyy työpaikka, että työttömäksi ei kouluteta ja operatiivinen ja ­kenttätoiminta nauttii erityistä hallituksen suosiota?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin täytyy todeta valmistuvien poliisien osalta tämmöinen perustosiasia, että tänä vuonna meillä tulee valmistumaan yli 500 uutta poliisia ja ennestään työttömänä on 190. Eli sen suhteen, että pystyisimme kaikille löytämään työpaikan, tämä on todella haastava tilanne. Siitä pitää mielestäni keskustella ja katsoa, millaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä tämän tiimoilta.

Olen huomenna lähdössä Poliisiammattikorkeakouluun tutustumiskäynnille ja keskustelemaan asiasta, mitä voisimme tehdä ammattikorkeakoulun näkökulmasta, mitä sisäasiainministeriö voisi tehdä kuitenkin ottaen huomioon nykyiset resurssit. Mikäli tämän päälle tarvitaan lisätoimintoja, niin ryhdymme tietysti toimenpiteisiin sen suhteen.

Kuten tuossa jo totesinkin, toivon, että tämä pitkän aikavälin suunnitelma auttaa tämän kokonaisuuden järjestämisessä. Peruslähtökohta kuitenkin on se, että se määrä, joka poliiseja nyt valmistuu, perustuu edellisen hallituksen ja edeltäjäni linjauksiin, jotka silloin perustuivat myös vääriin arvioihin. Ymmärrän kyllä, että silläkin oli perusteensa, koska siinä vaiheessa tuottavuusohjelma muun muassa ei ollut tiedossa.


Raimo Vistbacka (ps):

Herra puhemies! Ministeri Katainen totesi, että mitään rahaa ei lisäbudjetin kautta ole tulossa. Mutta esimerkiksi Länsi-Suomen poliisialueen päällikkö eli poliisineuvos totesi lehdessä, että yhtäkään eläköitynyttä paikkaa, kun poliisi lähtee eläkkeelle, ei tulla täyttämään, kun ei ole rahaa. Tämähän on täysin mahdoton tilanne, kun ministeri Holmlund täällä sanoo, että pyritään siihen, että jokainen koulutettu poliisi saa vakanssin, työpaikan. Eli kyse on siitä, että nuoret ovat hakeutuneet poliisialalle, mutta on lainoja jne., ja nyt ei tule vakansseja, vaan työttömyyskortisto korkeintaan, kun siellä on jo, niin kuin ministeri sanoi, 190. Eli ilmeisesti ainoa ratkaisu tällä hetkellä olisi raha, jolla niitä avoimeksi tulevia vakansseja voitaisiin täyttää.

Onko nyt täyttökielto?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Mitään erityistä täyttökieltoa ei ole olemassa, mutta on tietysti aivan selvä, että kun läänin poliisijohdot ovat jakaneet resurssit kentälle, niin tilanne on pitkälti se, mitä julkisuudessa on keskusteltu. Pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että lääninjohtojen ja poliisipäälliköiden näkökulma tähän on ehkä hieman eri kuin poliisiylijohdon. Siksi pidän erittäin tärkeänä sitä, että ensi viikolla pidämme tästä yhteisen neuvonpidon, jossa huomioimme myös samalla Poliisiammattikorkeakoulun näkemykset tästä kokonaisuudesta. Sitä kautta pystymme ryhtymään myös toimenpiteisiin ja määrittelemään sen käytännön tarpeen, jolla pystymme esimerkiksi nykytason sellaisenaan säilyttämään.


Maarit Feldt-Ranta (sd):

Arvoisa puhemies! Ministeri Katainen toteaa uusimman Hallinto-lehden kannessa, että tuottavuutta pitää rakastaa. Itselläni on ollut vähän hankaluuksia tuon tyyppisten tuntemusten kanssa tuottavuusohjelmaa kohtaan, merkitseehän se tuhansien tärkeiden virkamiesten, yliopisto-opettajien, poliisimiesten virkojen lakkauttamista tulevina vuosina. Kysyisinkin ministeri Holmlundilta:

Mitä ongelmia te ennakoitte, että tuottavuusohjelma ja se, että hallitus ei riittävästi ole valmis poliiseja resursoimaan, aiheuttaa kansalaisten turvallisuudelle?


Anne Holmlund (kok):

Arvoisa puhemies! Tässä tilanteessa on pakko sanoa, että en näe tätä minkäänlaisena turvallisuusuhkana. Kuten aikaisemmin tuossa ed. Salo omassa kysymyksessään totesi, poliisin toiminnan taso on ollut varsin korkea. Se on ollut sitä tähän saakka. Mutta on rehellisesti tietysti tunnustettava myös se, että jos pitkällä aikajänteellä joudutaan tilanteeseen, jossa hallitsemattomasti vähenee poliiseja kentältä, silloin tietysti pitää tarkastella uudelleen turvallisuustilanne kokonaisuutena. Mutta nimenomaan tältäkin pohjalta pidän erittäin tärkeänä sitä, että mahdollisimman nopeasti käynnistämme pitkän tähtäimen suunnitelman ja tutkimuksen siltä osin, miten peilaamme tulevaisuutta, otamme huomioon rikollisuustilastot ja samalla sen perustosiasian, että poliisin palvelut on turvattava kaikkialla Suomessa.

Meiltä löytyy taatusti myös niitä kohteita, joissa voimme aidosti parantaa tuottavuutta, ja nimenomaan haluan korostaa hankkeissa sitä, että vain ne hankkeet ovat aidosti tuottavia, joiden kautta voidaan myös ohjata henkilötyövuosia kentällä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja siitä pidämme kiinni.