Täysistunto 19/2000

Laki alkoholilain 41 §:n muuttamisesta

Jouko Jääskeläinen (skl):

Arvoisa rouva puhemies! Muutama sana täältä puhujakorokkeelta. Tämän aloitteen takana on vanhempien taholta tullut huoli asioista ja myös pari kirjallista kysymystä, jotka olemme eri yhteyksissä ministeriölle tehneet. Itse asiassa ministeri Biaudet’n, joka ei ole tänään paikalla, aikaisemmin antamassa vastauksessa tähän problematiikkaan mainitaan toisestakin asiasta, joka liittyy verottomaan myyntiin laivoilla, kun hän siinä myöntää, että siinä asiassa ei aina valvonta toimi. Matkalipuissa oleva ikärajaan liittyvä kontrolli ei aina pelaa, ja aivan oikein ministeri toteaa, että tämä on ongelma tässä valvontakohdassa laivoilla tapahtuvassa alaikäisille kohdistuvassa alkoholin myynnissä. Samoin hän viittaa siihen, että tapahtuu alkoholin välittämistä alaikäisille.

Tässä aloitteessa varsinaisesti puututaan siihen, että Tuotevalvontakeskuksella eli Sttv:llä olisi hieman kättä pidempää silloin, kun se valvoo ja hoitaa näitä asioita. Sttv:hän on varsin hyvin viime aikoina ottanut näihin asioihin kantaa. Olemme sen nähneet muun muassa ensi kesän erilaisiin tapahtumiin liittyvien lupien harkinnassa, jossa tosiaan aidosti on harkittu sitä, voidaanko lupa tiettyihin tarjoiluihin antaa. Mutta käytännössä on esiintynyt ongelmana se, mikä vanhempien taholta on tullut ilmi, että muun muassa laivamatkoilla on niin sanottuna itsepalveluna tapahtuvaa alkoholin saantia. Se on mahdollista, aina eivät valvontaresurssit siihen liity. Sttv on kyllä tästä asianmukaisesti lähettänyt kirjelmiä ja antanut huomautuksia niille tahoille, jotka asiasta vastaavat, mutta aloitteessamme esitämme, että kättä pidempää mahdollisuutta puuttua ongelmiin nopeastikin olisi mahdollista luoda, ettei olisi aina vain kysymys siitä, että jokin lupa poistetaan tai lupaa alun perin ei anneta, eli lisättäisiin oikeuksia valvoa ja tarkistaa alkoholin myyntiä ja anniskelua, tarvittaessa tarkistaa jopa henkilötiedot ja puuttua havaittuihin epäkohtiin sekä ryhtyä vahvempiinkin toimenpiteisiin jatkumolla, onko anniskelulupa olemassa vai ei.

Tässä yhteydessä kannattaa ehkä myös mainita se, minkä ministeri kirjallisessa vastauksessaan puolen vuoden takaa mainitsee. Kaikki tämä valvontatoiminta, mikä tähänkin asiaan liittyy, on itse asiassa mahdollista vain Suomen lipun alla kulkevissa aluksissa. Syntyy aika mielenkiintoinen tilanne, jos uusien laivojen ulosliputusten myötä myös henkilöliikenne enenevässä määrin siirtyisi pois Suomen lipun alta. Kuka siinä tapauksessa valvoisi näitä tilanteita? Luulen, että siinä vaiheessa ainakin tarvittaisiin lisää uutta lainsäädäntöä ja myös jonkin tasoisia kansainvälisiä sopimuksia.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteen idea on siis lisätä mahdollisuutta nopeisiinkin valvonta- ja kontrollitoimenpiteisiin. Uskoisimme, että lisävaltuudet lisäisivät myös valvonnan tehoa käytännössä. Tällä tavalla ainakin jonkin verran voitaisiin estää niitä ongelmia, jotka vanhempien palautteessa ovat meidän korviimme tulleet tässä asiassa.


Kalevi Olin (sd):

Arvoisa puhemies! Tämä edustajien Jääskeläinen, L. Hiltunen ja Seivästö tekemä lakialoite sattuu varsin ajankohtaisesti julkiseen keskusteluun nimenomaan nuorten alkoholinkäytöstä. Tutkimustiedot osoittavat esimerkiksi erään urheilujoukkueen nuorten jäsenten alkoholin käytön saaneen hyvinkin paljon kielteistä huomiota. Se, että Tuotevalvontakeskuksen oikeuksia vahvistettaisiin, on tässä lakialoitteessa oikean suuntainen esitys, koska lainsäädännön noudattaminen esimerkiksi laivoilla edellyttää, että henkilöiden ikätiedot ovat anniskelua hoitavien tiedossa. Siksi toivoisin, että tämä aloite voisi edetä ja saada myös ainakin jonkinasteisen muutoksen aikaan.


Lauri Oinonen (kesk):

Arvoisa rouva puhemies! Kuten edellinen puhuja ja itse aloitteen tekijä totesivat puheenvuoroissaan, olisi toivottavaa, että saataisiin tämä aloitteessa haluttu muutos aikaan. Varsinkin luokkaretkien aikaan tahtoo juuri erilaisilla laivoilla olla hyvinkin holtitonta elämänmenoa. Sen vuoksi tämä lakialoite on hyvin perusteltu. Toivon, että jatkokäsittelyssä päästään aloitteen tekijän esittämään tahtoon ja muotoon.


Seppo Lahtela (kesk):

Arvoisa rouva puhemies! Äsken kuulluissa puheenvuoroissa todettiin aloitteen erinomaisuus, tärkeys ja ajankohtaisuus. Yksi sellainen asia, johon kiinnittäisin huomiota tässä asiassa ja jonka toivoisin tulevan valiokuntakäsittelyssä otetuksi huomioon, on vanhempien vastuu, valistuksen lisääminen vanhemmille ja myös nuorison vastuu niin, että valistuksen kautta lisättäisiin vastuuntuntoa ja ymmärtämystä. Tärkeimpänä tässä asiassa näkisin suuren yleisön vastuun, ettei katsottaisi tätä asiaa läpi sormien, vaan aseilla, joita aloitteessa esitetään, tartuttaisiin tähän kiinni ja jokainen näkisi tulevaisuuden suomalaisten paremman polven. Tätä kautta olisimme pelastamassa sitä alkoholin harhakäytöltä ja luomassa niitä ihanteita, missä käytön määrä ei olisi niin holtitonta eikä niin houkuttelevaa kuin se nyt on.


Ismo Seivästö (skl):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite, joka liittyy valvontaan, liittyy hyvin kiinteästi myös terveyteen ja niihin ongelmiin, jotka alkoholi aikaansaa etenkin nuoren elimistössä. Kun tämä sali vielä kaiken lisäksi tietää sangen hyvin sen, että alkoholi ja huumeet kulkevat tällä hetkellä monin paikoin käsi kädessä, niin sitäkin perustellumpi on tämä aloite.

Yleensäkin myynnin valvontaan pitäisi kiinnittää lisääntyvää huomiota, ei ainoastaan laivoissa vaan myös kaupoissa. Kaupoissa tulisi olla riittävästi henkilökuntaa, että se kykenisi valvomaan alkoholin saatavuuden ikärajojen noudattamista.

Samalla tavalla kuin ed. Seppo Lahtela äskeisessä puheenvuorossaan totesi, tulisi nostaa esille myös yhteisvastuun henki: positiiviset mallit nuorille ja lapsille. Positiivisia malleja tulisi viestittää urheilukilpailuissa ja vastaavissa joukkotapahtumissa. Niihin ei välttämättä aina tule liittää alkoholia ja alkoholitarjontaa.


Leea Hiltunen (skl):

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on erittäin tärkeä asia, mikä tämän lakialoitteen kohdalta nostetaan esille. Kuten täällä on jo edellisissä puheenvuoroissa tuotu esille, aikuisten, vanhempien ja opettajien vastuusta ei varmasti koskaan puhuta tarpeeksi. Uudella tavalla toivoisin tämänkin lakialoitteen yhteydessä nousevan esille sen vastuun, mikä meillä aikuisilla on silloin, kun me lasten ja nuorten kanssa liikumme erilaisissa tilaisuuksissa, että voimme myös ohjata heitä oikeaan käyttäytymiseen.

Alkoholipitoisten juomien saatavuus on tehty aivan liian helpoksi tällä hetkellä. Se turmelee lasten ja nuorten elämää monella tavalla. Siksi on tärkeätä, että tässä luodaan lisävaltuuksia muun muassa Tuotevalvontakeskukselle ennen kaikkea valvontaan. Tietysti toivoisi, kun esimerkiksi asiakaspalvelua kehitetään niin laivoilla kuin erilaisia tilaisuuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä, että myös siellä vastuu olisi ensisijainen, että mietittäisiin aina seurausvaikutukset siellä, missä alkoholipitoisia juomia tarjotaan, ja se, miten nuoret ja lapset joutuvat tekemisiin alkoholijuomien kanssa. Ennen kaikkea toivoisin, että me emme joutuisi syyllistämään, emme lapsia emmekä nuoria alkoholikäyttäytymisessä, vaan loisimme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Nimenomaan tällä lakialoitteella ollaan tekemässä ennaltaehkäisevää työtä.


Raimo Vistbacka (ps):

Arvoisa puhemies! On mielenkiintoista kuulla tällaista hurskastelua. Olen itse ollut 15 vuotta poliisina Helsingissä. Kyllä minä sanon näin, hyvät ystävät, edustajatoverit, jotka olette käyttäneet puheenvuoroja, että on paljon parempi, että nuori ottaa alkoholia valvotussa tilassa, kun hän kuitenkin ottaa.

Ed. Jääskeläinen täällä viittasi julkisuudessa olleisiin puheisiin nuorisotapahtumista. Minä sanon, hyvät ystävät ja edustajatoverit, että menkää Provinssirockiin Seinäjoelle. Kun siellä ei ole valvottua anniskelua, niin siellä on kasapäin tyhjiä pulloja ja kovaa viinaa otetaan. Tämä on tosiasia, valitettavasti. Minä olen ollut 15 vuotta Helsingissä poliisina ja nähnyt sen tilanteen, mikä on käytännön elämässä.

Kannatan lakialoitetta siltä osin, että on enemmän valtuuksia, mutta siltä osin en, että ei olisi mahdollisuuksia valvotussa tilassa käyttää alkoholia. Hyvät edustajatoverit, käykää tutustumassa näihin asioihin ennen kuin puhutte.


Leena Rauhala (skl):

Arvoisa rouva puhemies! Varmasti niin on, että alkoholia otetaan kaikesta huolimatta, oli valvonta minkälaista tahansa. Mutta kuitenkin tämä lakialoite, jossa yleensä kiinnitetään huomiota valvontaan, on erittäin merkittävä ajatellen nimenomaan sitä, että yhteydenotot ovat tulleet huolestuneilta vanhemmilta. Eikä pelkästään laivoilla, vaan muihinkin erilaisiin ravintoloihin alaikäiset voivat päästä aikuisten henkilöllisyyspapereilla sisään. Mielestäni meillä on vastuu siitä, että me ennalta ehkäisisimme alkoholin käyttöä ja valvoisimme sitä sillä tavalla, että ei pelkästään vanhempien, vaan myös viranomaisten, myyjien, tarjoilijoiden ja vahtimestareiden vastuuta lisättäisiin ja tultaisiin tässä tarkemmaksi, koska huolet ovat tulleet nimenomaan siitä, että vahtimestarit ja tarjoilijat myyvät alaikäisille ja sitä ei valvota riittävästi. Laki edellyttäisi paljon laajemmankin valvonnan.


Marjatta Vehkaoja (sd):

Arvoisa rouva puhemies! Tomerat toimet ovat varmasti tarpeen, jotta nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä voitaisiin hillitä ja vähentää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sattumoisin juuri tänään kuuli nuorten päihteidenkäytöstä eri asiantuntijoita, ja olipa siellä läsnä myös Tuotevalvontakeskuksen päällikkö. Sain häneltä aivan toisenlaista viestiä kuin lakialoitteessa todetaan sen suhteen, etteikö Tuotevalvontakeskuksella olisi mahdollisuuksia olla esimerkiksi antamatta anniskelulupaa sellaisiin tilaisuuksiin, jotka ovat alaikäisille tai lapsiperheille kohdistettuja. Tuotevalvontakeskuksen päällikön näkemyksen mukaan se on jo nykyisen lainsäädännön perusteella mahdollista, joskin hieman kiistanalaista. Jos lakipykälät eivät nyt loppuun saakka kestä, kun muutamat heidän päätöksensä on valituksessa, niin sitten niitä pykäliä pitää varmastikin korjata.

Minusta se olisi paljon oikeampi näkökulma tähän asiaan kuin lähteä etenemään viranomaisvalvonnan kautta. Ennakkoluvan merkityshän on paljon suurempi kuin sen, että tehdään joitakin henkilötodistuksiin perustuvia valvontaiskuja. Minusta olisi nyt ensiarvoisen tärkeä selvittää, riittävätkö pykälät Tuotevalvontakeskuksen jo toteuttamaan toimintamalliin.

Mitä sitten tulee laajemmin tähän kysymykseen, niin totta kai laivajuopottelu on minusta kummallinen kuvio kaikkineenkin. Kun itse tulen Merenkurkun alueelta, on tietysti huonosti hyväksyttävää, että liikennöintimahdollisuutemme ovat nyt kokonaan loppumassa sen johdosta, että ihmiset eivät saa juoda välillä Vaasa—Uumaja—Vaasa. Meillä on tie poikki kohta siitä syystä. Tämä ei ole kohtuullista.


Matti Kangas (vas):

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoite puuttuu alkoholin saatavuuteen koskien nimenomaan nuorten alkoholin saatavuutta. Niin laivoilla kuin maissakin pitäisi nuorten alkoholinkäyttöä ja saatavuutta rajoittaa. Nuorten alkoholinkäyttö kärjistyy ja näkyy eniten kaupungeissa.

Ed. Vistbacka oli aivan oikeassa, että pitää tarjoilla valvotuissa tiloissa ja olosuhteissa, näin pysyy nuortenkin alkoholinkäyttö hallinnassa. Mutta kuten puhuja toteaa, laivoilla ei näin tapahdu, vaikka siellä pitäisi olla valvotut olosuhteet.

Korostaisin vielä koulun merkitystä asennekasvatuksessa ja valvonnassa. Siellä pitäisi antaa enemmän asennekasvatusta ja valistusta.


Kalevi Olin (sd):

Arvoisa puhemies! Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ed. Vehkaoja perusteli mielestäni hyvin tätä asiaa. Mitä tulee ed. Vistbackan  komment-tiin, hän oli mielestäni oikeassa siinä, että nuorten kohdalla valvotut olosuhteet pitää olla tavoitteena, muutoin se riistäytyy käsistä. Samoin haluan osaltani yhtyä keskustelussa niihin perusteluihin, joissa on peräänkuulutettu koulujen ja kotien vastuuta. Usein sellainen asenne alkoholiin, että se on kerrasta poikki tai kielletty kokonaan, ei toimi nuoren kohdalla, vaan paremmin tehoaisi keskustelu asiasta ja sen tietäminen, että tällainen vaihtoehto yhteiskunnassa on. Siis asiallinen perustelu olisi varmasti nuoriin parhaiten pureva.


Harry Wallin (sd):

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoitteessa on käytetty hyvää ja erittäin aiheellista esimerkkiä eli nimenomaan laivoilla tapahtuvaa alkoholinmyyntiä. Uskoisin, että siellä ikäraja-alitusta tapahtuu eniten.

Kuitenkin ed. Vistbacka nosti esille erittäin hyvän esimerkin, Seinäjoen Provinssirockin. Olen ollut siellä useampana vuotena järjestysmiehenä ja omakohtaisesta kokemuksesta tiedän, miten valvotussa tilaisuudessa nuoret käyttävät asiallisesti alkoholia. Siellähän valvotaan erittäin tarkkaan tiloja, joilla on anniskelulupa. Niistä ei saa poistua olutmukien eikä muidenkaan virvokkeitten kanssa. Näin on vähennetty huomattavasti aikaisempaa juopottelua, mikä sillä alueella oli. Kun on valvottu mahdollisuus nauttia alkoholia, se poistaa nimenomaan alueelle tuodun alkoholin käyttöä. Siinä mielessä ed. Vistbacka oli täysin oikeassa.


Pekka Kuosmanen (kok):

Arvoisa rouva puhemies! Mielestäni ed. Jääskeläinen on tehnyt hyvän aloitteen, mutta Tuotevalvontakeskuksen olisi annettava heti ohjeet laivoille, missä alkoholia tarjotaan seisovasta pöydästä suoraan kraanasta, että kraanatarjoilu on ehdottomasti lopetettava ja tarjoilijoiden on tuotava pöytään se alkoholi, mitä tarjotaan. Siinä se valvonta pelaisi, ei tämä sen kummempi asia ole.

Sitten toisaalta EU:n alueellahan nuorilla on mahdollisuus saada alkoholia esimerkiksi Espanjassa ihan vaikka kioskista. Näkisin, että alkoholi- ja huumeongelma on Euroopassa niin laaja, että EU:n direktiivin pohjalta tämä asia pitäisi hoitaa kuntoon.


Tapio Karjalainen (sd):

Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa niin kuin usein näissä alkoholikasvatukseen liittyvissä puheenvuoroissa on painotettu joko valistusta, lupamenettelyä tai valvontaa. Kaikilla niillä on tehtävänsä, mutta kyseisessä aloitteessa lähdetään laivakulttuurista, ja laivakulttuurihan on monessa mielessä sallivimmillaan. Siinä mielessä näistä kolmesta välineestä katson, että tällainen valvonta on oikeastaan ainoa mahdollisuus parantaa tilannetta ja siinä mielessä tuen aloitetta.


Jouko Jääskeläinen (skl):

Arvoisa puhemies! Monia tärkeitä näkökohtia on tässä yhteydessä tuotu esille. Kasvatus on tietysti erittäin tärkeää, se alkaa kotoa ja koulusta.

Ed. Vistbackalle toteaisin vain sen verran, että tietysti, kun puhutaan tilanteesta, jossa alkoholia saa kraanasta, sehän ei tavallaan ole valvottu tilanne vaan käytännössä valvomaton.

Ed. Vehkaoja aivan oikein kiinnitti huomiota Tuotevalvontakeskuksen mahdollisuuteen estää ennakolta lupa, tai jälkeenpäin todeta, ettei enää saa lupaa tai vastaavaa. Ihan oikein, että he ovat toimineet asiassa aktiivisesti viime aikoina. Mutta kuitenkin kun on tila, johon anniskelulupa on jo myönnetty, niin saamani käsityksen mukaan siinä tilassa ja siinä tilanteessa nuo hampaat ja keinot ovat pikkuisen heikot tällä hetkellä. Siinä mielessä, ed. Kuosmanen, kun olisi tällainen ohje ja näin olisi tehtävä, se olisi kaikkein nopein, mutta on vähän se käsitys, että ehkä ihan tällaisia valtuuksia ei tällä hetkellä ole. Jos sellaiset on, niitä tietysti pitäisi käyttää. Siinä mielessä lisävaltuudet tehostaisivat valvonnan tehoa, ja siinä mielessä aloite on tehty ja varmaan etenee myöskin julkisen keskustelun kautta.


Raimo Vistbacka (ps):

Arvoisa puhemies! Omassa puheenvuorossani arvostelin ainoastaan ed. Jääskeläisen esittelypuheenvuoroa siltä osin, kun hän puuttui nimenomaan kesätapahtumiin ja niissä tapahtuvaan anniskeluun. Itse lakialoitteestahan olin samaa mieltä, eli valtuuksia pitää tietysti viranomaisilla olla. Se on ilman muuta selvä. Mutta nimenomaan käytännön elämässä on havaittu, että valvotussa tilassa on paljon parempi käyttää alkoholia kuin että suoraan Koskenkorva-pullosta juodaan.


Kyösti Karjula (kesk):

Arvoisa rouva puhemies! Minusta keskustelussa on selvästi kuitenkin tullut esille se olennaisin kysymys, että alkoholinkäyttö on nuorten ongelma tänä päivänä. Siinä mielessä minusta tähän on syytä pysähtyä siltä pohjalta, miten me kansanedustajina ja aikuisina otamme vastuuta myös rajojen asettamisen osalta, että ongelma voisi jollakin tavalla eliminoitua. Siinä mielessä pidän hyvin kannatettavana ed. Jääskeläisen tekemää aloitetta. Toki tämän lainsäädännön rinnalla, niin kuin ed. Karjalaisen puheenvuorossa tuli hyvin esille, myös kasvatuksen ja vanhempien vastuu näissä kysymyksissä on äärimmäisen tärkeä. Siinä mielessä haluan tuoda esille myös sen näköalan, että kaikesta huolimatta tänäkin päivänä myös raittius on varteenotettava vaihtoehto.


Lauri Oinonen (kesk):

Arvoisa rouva puhemies! Tekee mieli yhtyä ed. Karjulan käyttämään puheenvuoroon, jossa hän toi esille sen, että myös raittius on varteenotettava vaihtoehto. Osaltaan siihen liittyy myös toivomusaloite n:o 31, josta jäljempänä tänään keskustelemme.

Samalla ed. Kuosmanen toi esille myöskin, että asiasta, josta me nyt olemme keskustelemassa, tulisi käydä EU:n tasollakin keskustelua ja luoda terveitä elämäntapoja edistävää direktiiviä. Toivon, että tämä jossakin vaiheessa synnyttäisi keskustelun myöskin tuolla tasolla.


Jouko Jääskeläinen (skl):

Arvoisa puhemies! Kahteen asiaan. EU-tasolla tähän varmaan joudutaan puuttumaan, jos laivojen ulosliputukset jatkuvat, koska silloin tarvitsemme tähänkin asiaan kättä pidempää myöskin Euroopan tasolla.

Ed. Vistbackalle: Iloitsen siitä, että hän on aloitteeni takana. Vielä sen verran täsmennykseksi, että minäkin haluaisin, että kesätapahtumat olisivat raittiita, kaikin puolin raittiita. Mainitsin Sttv:n vain siinä yhteydessä ja siinä mielessä, että sillä on ollut kuitenkin pyrkimystä niissä hyvin heikoissa rajoissa, mitä viranomaisilla on, jollakin tavalla auttaa tässä vanhempien asiaa, vaikka se tietysti joutuu sitten lupia myöntämään ja kaikenlaista surullista tapahtuu. En haluaisi olla tässä ensimmäisenä moittimassa viranomaisia, vaan antamassa heille itse asiassa lisää keinoja.