Täysistunto 156/2010

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Raimo Vistbacka (ps):

Arvoisa herra puhemies! Kun ehkä 2 minuuttia ei ihan olisi riittänyt, niin tulen tänne puhujakorokkeelle. — Muutama sana tästä hallituksen esityksestä, joka toiselta osin pohjautuu ed. Hakolan ja yli sadan kansanedustajan allekirjoittamaan lakialoitteeseen.

Tämä varmasti on monelta osin perusteltu, ja kun lukee valiokunnan mietinnön tältä osin, niin voi hyvin yhtyä siihen, mitä valiokunta tältä osin on todennut, eli nimenomaan siihen, että se byrokratia, joka siihen on liittynyt, ainakin määrätyiltä osin vähenee ja helpottuu, niin että niille kriisialueille sitä autoa, silloin kun on rauhanturvatehtävissä, ei tarvitse viedä ja raahata.

Eräs asia, josta on otettu yhteyttä — tietysti komennusmiehet, jotka ovat nyt olleet aktiivisesti ainakin minun suuntaani liikkeellä — on se, että he ikään kuin näkevät, että heitä tältä osin ei kohdella tasapuolisesti, kun erityisryhmä saa tällaiset oikeudet. Mutta itse ymmärrän hyvin pitkälle tämän hallituksen esityksen nimenomaan siitä johtuvaksi, että viestejä aikaisemmin tuli siitä, että kun jouduttiin näille kriisialueille viemään se auto samalla kun mentiin sinne rauhanturvaamistehtäviin, niin joissakin tilanteissa auton ulkokuori jos ei vahingoittunut, niin ainakin kävi vähän sillä tavoin, ettei se ollut ihan uuden näköinen enää silloin, kun palattiin Suomeen takaisin sen auton kanssa, uudelleen laivattiin sitten auto koti-Suomeen tuotavaksi.

Arvoisa puhemies! Kun pitkään täällä on ollut, niin tietää, että tässä on tyypillinen esimerkki niistä säännösten muuttamisista, mitä eduskunnassa on tehty edustajien aloitteitten huomioimiseksi. Kun allekirjoittajina on yli sata edustajaa, tietysti valiokunta ohjeistuksen mukaan periaatteessa joutuu ottamaan aloitteen käsittelyyn, mutta useinhan tilanne on se, että hallitus sitten ottaa sen mahdollisesti pohjaksi ja tuo sitten omana hallituksen esityksenä sen asian vähän sorvattuna. Näinhän tässä ed. Hakolan laatiman lakialoitteen kohdalla on käynyt.

Minun mielestäni tämä on kannatettava esitys. Ehkä tulevalla eduskuntakaudella kannattaa pohtia nimenomaan näitten komennettujen rakennusmiesten osalta, onko heidän kohdallaan tehtävissä jotakin, koska tosiaan, kuten äsken totesin, yhteydenottoja on tullut yllättävän monta nimenomaan siltä osin, että heitäkin pitäisi kohdella tasapuolisesti tässä.


Juha Hakola (kok):

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin jo tässä vaiheessa haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja erityisesti jaosta siitä, että tämä pitkään odotettu mietintö on nyt tässä vaiheessa. Ed. Vistbacka käytti hyvän puheenvuoron, ja itse asiassa tähän komennusmiesasiaan — minuunkin siitä ollaan oltu yhteydessä — jo lähetekeskustelussa siihen kiinnitin huomiota. Nythän kysymys on tässä siitä, että jos henkilö työskentelee vaikka rakennusmiehenä kriisialueella, niin hän on täysin oikeutettu tuomaan sen auton samoilla ehdoilla — lähinnä epäilijöille tiedoksi — eli kysymys ei ole nyt ammattiryhmästä. Se on laajennettu tässä. Aivan samalla tavoin rakennusmiehet, palomiehet, poliisit kuin rauhanturvaajatkin ovat tämän saman oikeuden mahdollisuuksien rajoissa, mutta oleellinen kysymys on se, missä he työskentelevät. Tämä on se raja tässä.

Tämähän pitää myöskin sisällään esteettömien tilataksien taksipalautuksen, tämä kyseinen valiokunnan mietintö, mutta itse puutun vain siltä osin tähän kokonaisuuteen kuin se koskee tuota muuttoajoneuvojen verotusta, joihin edellinenkin puhuja viittasi. Aiemman käytännön mukaan, kuten olen todennut ja on todettu, tuon verohelpotuksen on saanut kun ajoneuvoa on käytetty ja sitä on säilytetty ulkomailla. Nykyisellään ovat siis säännöt sen mukaiset, mutta tässä uudessa kokonaisuudessa, joka nyt on sitten tulossa voimaan, tuo ajoneuvo voidaan siis säilyttää myöskin täällä Suomessa. Tämä on kokonaisuutena erittäin järkevä muutos. Se vähentää huomattavan paljon byrokratiaa, ja ennen kaikkea se vähentää sellaisia toimenpiteitä, joista kukaan muu ei ole hyötynyt kuin laivaajat eli ne varustamoyhtiöt, jotka nämä ajoneuvot ovat vieneet ulkomaille, ja sen lisäksi sitten tuolla ulkomailla ne henkilöt, jotka pitävät yllä tällaisia niin sanottuja motivaatiokenttiä elikkä vuokraavat parkkitilaa.

Tämä uusi järjestelmä ei sinällään muuta nykytilaa muutoin kuin tältä osilta, että ajoneuvoa voidaan siis säilyttää täällä Suomessa, kun tuo palveluspaikka tai toimialue, jolla työskennellään, on kriisialueeksi määritelty. Se ei siis muuta sitä kokonaisuutta, etteikö nykyisenkin järjestelmän mukaisesti ajoneuvoa voitaisi viedä ulkomaille, käyttää sitä siellä, kunhan sitten nämä kaikki edellytykset, jotka yleisesti ottaen tämän ajoneuvon säilyttämiseen, maahantuontiin ja muuttoajoneuvoverotukseen liittyvät, täyttyvät.

Minulle on esitetty kysymyksiä myöskin siitä, onko tällä lainmuutoksella vaikutuksia arvonlisäverotukseen. On heti todettava, että tällä kyseisellä esityksellä ei ole vaikutusta arvonlisäverotukseen. Se lukee itse asiassa täällä valiokunnan mietinnössäkin, ja se on ollut sellainen asia, joka on tietenkin jonkin verran herättänyt kysymyksiä. Ehkä keskeisin ongelma, johon lähetekeskustelussakin viittasin, oli se, että tuossa alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli hieman, voisiko sanoa, suppeasti määritelty kriisialue ja siinä alkuperäisessä esityksessä muun muassa viitataan siihen, että määrittely voisi tulla ulkoministeriön matkustusohjeesta. Sitä oudoksuin tuolloin ja kiitän valtiovarainvaliokuntaa siitä, että tämä asia on nyt tässä täsmennetty. Kun lähtökohta on edelleenkin se, että jos rauhanturvaamistehtävään, kriisitehtäviin tai muihin tehtäviin lähtee kriisialueelle, joka on esimerkiksi YK:n määrittelemä mandaatti näille toimille, niin uskon, että tuon varmasti pitäisi riittää myöskin Suomen tullille, eli lähtökohta on se, että tuolla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on paljon riskitekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, onko turvallista ottaa ajoneuvo sinne mukaan.

Inhimillisesti ottaen tässä on monta hyvää asiaa. Otan esimerkkinä sen, että voi olla tilanne, että palvelussuhde esimerkiksi rauhanturvatoiminnoissa, kriisinhallintotehtävissä keskeytyy käytännössä itsestä riippumattomista syistä — voi esimerkiksi loukkaantua. Tehtävät ovat vaarallisia, voi syntyä sellainen vamma, joka estää palveluksen jatkamisen. Jos henkilöllä on ajoneuvo siellä, niin ongelma on kaksin verroin kovempi ja ennen kaikkea se jo lähentelee rangaistusluonteista siinä kohtaa, kun kallis ajoneuvo seisoo tai on seisonut tuolla jossain ulkomailla motivaatiokentällä ja yhtäkkiä tuleekin tilanne, että palvelus keskeytyy. Nyt tässä uudessa tilanteessa siinä tilanteessa, että ajoneuvo on täällä Suomessa ja palvelus keskeytyy, on aivan selvää, että jos ajoneuvo on rekisteröimätön, täysin uusi, käyttämätön täällä Suomessa, niin siitä niin sanotusti eroon pääseminen on huomattavan paljon helpompaa kuin jos se olisi jollain kriisialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tällaisessa tilanteessa.

Toinen inhimillinen näkökulma on myöskin se, että on aivan selvää, että jos suuri osa palkasta menee mahdollisesti lainaan, joka on otettu ajoneuvoa varten ja se on jossain epämääräisissä olosuhteissa useitakin kuukausia omistajan valvomattomissa, niin on aivan selvää, että sekin aiheuttaa huolta ja murhetta siitä, miten tuo kallis omaisuus siellä sitten tulee selviämään.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi vielä kerran haluan kiittää ennen kaikkea niitä kaikkia, jotka olivat allekirjoittamassa sitä alkuperäistä lakialoitetta. Tämä valiokunnan mietintö on hyvä, se on aivan oikealla tavalla täsmentänyt tuota alkuperäistä, ja on hienoa, että tämä ensimmäistä kertaa käytännössä tähän asiaan puuttuva lainmuutos on nyt saanut tämän pisteen.


Jouko Laxell (kok):

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan mietinnössä kannatetaan hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan isommille takseille, joissa on vähintään 7 matkustajapaikkaa, veroedun korottamista 9 600:sta enintään 12 000 euroon. Veroedun saisivat vain ne taksiautot, jotka täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön määrittelemät esteettömyysvaatimukset. Esteettömyysvaatimusten täyttäminen johtaa siihen, että joissakin tilatakseiksi rakennettavista pakettiautomerkeistä pitäisi leikata auton katto irti ja nostaa sitä muutamalla sentillä. Käytännössä esteettömyysvaatimuksen mukainen lisävarustaminen maksaa enemmän kuin nyt esitetty veronalennuksen lisäys alentaa pakettiautopohjaisen taksiauton hintaa. Näin veronalennuksen vaikutus jäisi samaksi kuin ennen tai merkittävästi alemmaksi.


Matti Saarinen (sd):

Herra puhemies! Etten tulisi väärin ymmärretyksi, niin totean heti alkuun, etten vastusta tätä esitystä, mutta minulla on tähän kuitenkin poikkeavia ajatuksia. Nimittäin, kun valtio maksaa näille henkilöille palkan ja valtio antaa heille sitten veronalennuksen, niin sama oikeushenkilö voisi tämän tietysti hoitaa niinkin, että näille ihmisille maksettaisiin sen mukaista palkkaa, että he voisivat palkallaan ostaa ihan mitä tahansa, ettei heitä ikään kuin pakoteta tällaiseen pakkoautoinvestointiin. Se olisi mielestäni reilua työnantajapolitiikkaa. Tämä on se iso kysymys. Nämä ovat kaikki sitten tällaisia detaljeita, missä autoa säilytetään, minä päivänä sen saa tuoda, milloin ei saa tuoda ja miten laki milloinkin on käyttäytynyt. Siellä on ollut hyvin kohtuuttomia tilanteita, kun laki on kirjoitettu niin kuin on kirjoitettu.

Mutta jos me ajattelemme verotuksen kannalta tätä asiaa esimerkiksi tai henkilöstöpolitiikan palkanmaksun kannalta, niin tämä askelhan on väärään suuntaan. Tämä on epälooginen, tämän kaltaisia viritelmiä ylipäänsä ei pitäisi veropolitiikalla harjoittaa eikä harrastaa. Tällaiset vievät, jos näitä noin yleisemmin ja enemmälti otettaisiin käyttöön, ihan mahdottomuuksiin. Tässä on erittäin inhimillinen ja hyvä tarkoitus. Tämä on tietyllä tavalla ollut maan tapa. Maan tapaa vähän rationalisoidaan ja jos siihen suuntaan kuljetaan, niin tämä askel pitää ottaa, mutta pitäisi ottaa oikein reipas askel toiseen suuntaan ja todeta, että näin ei toimita, ja nostetaan reilusti palkkaa, koska ne tehtävät, missä nämä henkilöt ovat, ovat vaativia ja vastuunalaisia, niistä kestäisi maksaa kyllä kunnon palkkaa. Ehkä jonakin päivänä sitten tässä ajattelutapa muuttuu. Niin kuin sanoin, tyydyn hallituksen esitykseen, mutta jokin tässä logiikassa niin sanotusti mättää. Nämä henkilöt ovat palkkansa haukkuneet ja autonsa ansainneet.

Sitten tähän taksipuoleen. Tässä tehdään pieni korjaus, että verovapautta myöskin laajennetaan. Täällä tämä toimii hiukan paremmin, ja tässä on ollut myöskin hyvin kaunis taka-ajatus muun muassa, että tarkoituksena on parantaa haja-asutusalueiden henkilökuljetusten tarvetta, saadaan sellaista kalustoa, joka on tavallista taksia vähän suurempi ja sitten pikkubusseja ja linja-autoa vähän pienempi. Tässä on tällainen ulottuvuus, jolla vähäisessä määrin tai mieluummin suuressa määrin pystyttäisiin auttamaan haja-asutusalueella asuvien ihmisten kuljetustarpeita, mutta koen, että se on kuitenkin marginaalinen sen tarpeen rinnalla, mikä Suomessa on niillä ihmisillä, jotka asuvat harvaanasutuilla alueilla. Tätä taustaa vasten mielestäni tämäkin muutos, jonka valtiovarainvaliokunta esittää tehtäväksi jo tähän hyvään hallituksen esitykseen, on sinänsä kannatettava.


Pentti Tiusanen (vas):

Arvoisa puhemies! Vertaan tätä nyt käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä 290 tuohon edelliseen hallituksen esitykseen 311. Se oli selvä oikaisu siihen veronkiertoon, jolla on kansallinen ja jonkin verran myös kansainvälinen ulottuvuus. Se on siis veronkiertoa oikaiseva. Tämä, mikä nyt on käsittelyssä, hallituksen esitys 290 autoverolain muuttamisesta, on sinänsä tietyn epäoikeudenmukaisuuden oikaisua. Tässä sopii olla kyllä samaa mieltä kuin esimerkiksi ed. Saarinen siitä, että kovissa ja tiukoissa paikoissa kriisialueilla vastuullisissa tehtävissä työskentelevien palkan pitäisi olla sitä luokkaa, ettei tarvita tällaista autokauppaa ikään kuin sen taloudellisen tason saavuttamiseksi, mikä muuten kuuluisi oikeudenmukaisesti olla.

Näistä vastuullisista tehtävistä eilen kuulimme Afganistanissa kaatuneen yhden henkilön eli yliluutnantti Jukka Kansosen. Uskon, että koko eduskuntaa ja kaikkia kansanedustajia tämä järkytti, ja tämä osoittaa, että ne tehtävät ovat todella myös vaarallisia.

Tässä kysymyksessä, minkä nyt ed. Hakola nosti esille ja mikä on hänen lakialoitteessaan, voi todeta, että on menty oikeudenmukaiseen suuntaan, mutta se näkökulma, minkä todella täällä kuulimme ed. Saariselta, on hyvin painava ja vastuunalainen.


Juha Hakola (kok):

Arvoisa herra puhemies! Totean vain tähän selvyyden vuoksi, että tämä lakihan ei ole uusi laki elikkä tämä koko järjestelmä on tällä hetkellä olemassa. Nyt kysymys on vain siitä, että meidän rauhanturvaamisen kokonaisuus ja meidän kriisinhallintapaikat ovat muuttuneet sillä tavalla, että ymmärrän ja olen täsmälleen samaa mieltä ed. Saarisen kanssa siinä, että juuri näinhän se komponentti pitäisi hoitaa, että palkkaa laitettaisiin lisää ja näin, mutta niin kuin sanottu, sehän olisi isomman kokonaisuuden kysymys. Nyt tässä tilanteessa kun ollaan, tässä lähdetään liikkeelle siitä, että yhdenvertaisuus nimenomaisesti toteutuu, ja tämä on se olennainen asia.


Juha Mieto (kesk):

Arvoisa puhemies! Ed. Hakola otti tärkeän näkökulman esille. Juuri näin. Mielestäni vuosikymmenet on ollu se käytäntö, että autot on hommattu ja niitä on sitte pirelty tuolla maailman äärillä erittäin huolestuttavissakin paikoissa ja rauhanturvaajilla on ollu siellä jo tietty tuli takapuolen alla, kuinka auto säilyy jnp. Nyt varsinkin, ku ollahan entistä kauempana, niin on tullu entistä enemmän tämä asia esiin. On aivan selvä asia, että monellakin, joka rauhanturvaajatehtäviin lähtöö, kyllä on kiihokkeena sieltä auto hankkia. Tämä on erittäin tärkiä, että varsinkin tänä päivänä, kun hiilijalanjäljistäkin ruvetahan puhumahan, niitä turhaan tuonne seilautetahan maailman ääriin. Eikö oisi paljon järkevämpää ainakin suomalaasten ja Suomen veronmaksajienkin ja Suomen valtionkin kannalta, että ne tulis tänne ja täältä sitten saadahan lunastaa, ku aika on täysi?

Ed. Saarinen kiinnitti huomiota, että nostetahan niiren palkkaa. Näin juuri onkin. Laitetahan tulevaisuuden rauhanturvaajille sellaanen palkka, että se kiihoottaa sinänsä ja tämä autovärkkäys jää taka-alalle. Valittaen voirahan todeta, että yks rauhanturvaaja on keskuudestamme poissa eli nämä kriisipesäkkeet tuloo entistä vaarallisemmiksi.


Erkki Pulliainen (vihr):

Arvoisa puhemies! Edellisessä asiakohdassa oli kysymyksessä ekologisesti lähes mielettömän tavan lopettaminen, ja toivon mukaan se nyt sitten loppuu. Siihen sopii uskoa.

Tässäkin tämä historiallinen jutun tausta on semmoinen, että ei tässä ekologisesti mitään järkeä ole. Se on inhimillisesti ollut houkutteleva ja motivoiva, ja kun se on vielä sellaiseksi sitten näitten rauhanturvaajien keskuudessa muodostunut, niin kaikki on ollut sillä tavalla sellainen asia, josta on tullut sitten oikeudenmukaisuusasia, kun alueet muuttuivat, niin kuin ed. Hakola äsken juuri kertoi. No, nyt kun ollaan tässä tilanteessa, niin minusta on asiallista allekirjoittaakin näitä aloitteita ja juuri näillä oikeudenmukaisuusperusteilla. Mutta kyllä olen tiedostanut ed. Saarisenkin tavoin, että ekologisesti ei tässä kyllä järjen hiventäkään ole.


Oiva Kaltiokumpu (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Tässä lakiesityksessähän käsitellään kahta asiaa. Toinen on rauhanturvajoukkojen ja muiden ulkomailla olevien, joita tämä laki koskee, ajoneuvon tuomisesta Suomeen. Minun mielestäni tässä on selkiytetty selvästi nykyistä säännöstöä. Kun täällä on vielä tarkalleen laissa mainittu, millä tavalla ja mitä tulee ilmoittaa tullille, toisaalta miten se tulee säilyttää, nämä epäselvyydet, tulkintamahdollisuudet, joita nyt on ollut, ja mahdolliset tämmöiset valitus- ja kantelujutut jäävät varmasti vähäisemmiksi.

Arvoisa puhemies! Tämä taksiveroalennus on kyllä ehkä vielä merkittävämpi lähinnä sen vuoksi, että meillä tilatakseja on kohta liian vähän ja tämä koskee nyt erityisesti esteettömiä tilatakseja ja siten koulukuljetustakseja, joissa on nämä erityiset turvavyöt, jotka ovat seitsemän hengen autoja tai sitä suurempia. Kun tuolla taksipuolella kaupungeissakin ja myöskin maaseudulla on nimenomaan näiden tilataksien osalta vähän pulaa, koska ajatellaan, että ne eivät ole niin kannattavia pitää, niin tässä mielessä tämä on hyvä asia, että verotuksellisesti tullaan vastaan. Tämän taloudelliset vaikutukset lienevät hyvin kohtuulliset, 250 000 euroa.


Kimmo Kiljunen (sd):

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen totesi, että tässä lakiesityksessä ei ole ekologisesti järkeä. Minä kysyisin, onko tässä myöskään verotuksellisesti järkeä, onko tämä verotuksellisesti edes oikeudenmukainen, mihin suuntaan tässä mennään. Nyt tässä on äänessä kansanedustaja, joka on usean auton tuonut elämänsä varrella verovapaasti Suomeen, eli jossain määrin tiedän sen edun, mikä tähän kätkeytyy.

Haluaisin kysyä niiltä edustajilta, jotka tätä asiaa ovat olleet ajamassa, mikä on ideana ollut alun pitäen siinä, että ulkomailta voi auton tuoda verovapaasti Suomeen. Siinä ei ole ollut se idea, että siinä on palkkakompensaatiota, vaan siinä on yksinkertaisesti idea se, että ihmiset ovat käyttäneet autoja ulkomailla, on ostettu erilaisissa olosuhteissa, usein maissa, joissa verotus on kokonaan toista kuin Suomessa autoveron osalta, ja on ymmärrettävää, että silloin tämän käytetyn auton kohdalla, kun ihmisillä on tietysti tarve mahdollisesti se tuoda Suomeen, jopa muuttoautona, niin että siinä muutetaan tavaroita Suomeen, huomioidaan tuo auton käyttö ja silloin tässä tehdään tämä verohelpotus.

Nyt tässä on kuitenkin aivan uskomaton järjestely rakennettu tähän esityksen taakse, eli ihmisen ei tarvitse käyttää tätä autoa ulkomailla vaan hän saattaa sen säilöä Suomeen, jolloin sillä ei ole minkäänlaista käyttämiseen liittyvää linkkiä. Tämä on puhdas verokikkailu, ja siinä suhteessa olen ehdottomasti ed. Saarisen kanssa samaa mieltä, että tällaisia porsaanreikiä meidän ei pitäisi säätää verojärjestelmäämme. Tässä on jälleen kerran yksi selkeä heikennys verojärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja selkeyden kannalta.


Matti Saarinen (sd):

Herra puhemies! Lähtökohtahan on ollut sellainen, kun tämä laki on säädetty, että asianomainen henkilö tarvitsee autoa siellä asemapaikassaan ja että hän käyttää sitä siellä. Sitten sitä lievennettiin sillä tavalla, että ei ole pakko käyttää, kun siellä on niin vaikeat olosuhteet ja että auto voidaan viedä ikään kuin talteen vaikka naapurimaahan tai johonkin turvalliseen, rauhalliseen paikkaan ja että sen voi sitten tuoda Suomeen niin, että siinä ei ole kilometrimittarissa yhtään kilometriä.

Nyt tätä ajattelutapaa kehitellään rationaalisempaan suuntaan, että perusajattelu säilyy, mutta helpotetaan verovelvollisen asemaa niin, että ei tarvitse konstailla auton säilyttämisen ja rahteeraamisen kanssa. Se on ihan järkevää. Jos on tarkoitus kehittää verolainsäädäntöä siihen suuntaan, silloin ei pidä tavaraa turhan takia siirrellä ja sillä sitten spekuloida.

Mutta toin esiin sen, että veropoliittisesti ja monesta muustakin syystä ja myöskin palkkapoliittisesti koko tämä laki on askel väärään suuntaan. Se ei ole enää siinä tilanteessa kuin se lähtökohtaisesti on ollut, vaan se on liukunut tähän tilanteeseen. Tavallaan nyt vanhaa ajattelua vähän justeerataan ja rationalisoidaan. Minä kuvittelen, että MOT tai muut vastaavat aiheesta kiinnostuneet ohjelmat muutaman vuoden kuluttua tekevät sitten raflaavia ohjelmia siitä, missä näitä verovapaita autoja Suomessa säilytetään, minkälaisia autokenttiä, halleja onkaan, kamera saattaa kiertää siellä, ja kauhistellaan sitten sitä. Otetaan tämäkin huomioon, joskus tulee tällainen myrsky vastaan, mutta tämä menköön tässä tapauksessa näin. Mutta jollain aikavälillä tämä tilanne pitäisi kyllä asiallisesti korjata niin, että työmies ja työnainen saa työstään riittävän hyvän palkan ostaa sitten autoja tai asuntoja tai mitä tahansa.


Mika Lintilä (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Ehkä pikkaisen turhaa dramatisoidaan nyt tätä tilannetta, koska tässähän ei mitään uutta ovea verotuksellisesti avata eikä tehdä uusia reikiä veropohjaan, koska tämä käytäntö on olemassa. Nyt ehkä hiukan järkeistetään tätä tilannetta.

Itse aikoinani rauhanturvaajana uitatin auton Israeliin, ja muistan hyvin, kuinka Namibiaan tuli vuoden rotaatio, ja sinne vietiin 400 autoa. Ei siinäkään nyt hirvittävästi ollut kyllä järkeä matkassa, että ne sinne edestakaisin vietiin. Eli sillä tavalla täytyy muistaa, että ei tämä ole mikään uusi asia. Taustallahan tässä on tietysti ihan normaali muuttotavaratilanne, eli siis henkilö, joka työskentelee ulkomailla, on oikeutettu tuomaan muuttotavaran. On hirveän vaikea lähteä lyömään semmoisia rajoja sinne, eikä tämä ole pelkästään rauhanturvaajien asia vaan niitten henkilöitten, jotka kriisialueella työskentelevät. He voisivat tehdä järkevämmin tämän asian.

Totta kai olisi hyvä, jos pystyttäisiin osoittamaan tämä palkassa. Minä olen ihan samaa mieltä ed. Saarisen kanssa siinä, että olisi parempi, jos palkka olisi korkeampi ja se kompensoituisi, ei olisi tällaista. Mutta me tiedämme hyvin ne paineet, joita siellä tällä hetkellä kulupuolella on, ja meillä on tällä hetkellä suomalaisessa verojärjestelmässä paljon asioita, jotka ovat nakertaneet sitä: urheilusetelit, kulttuurisetelit etc. Eli siihen nähden tämä on aika pieni osa.

Se, mihin haluan myös kiinnittää huomiota, on se, että kyllä valiokunnan kannanotoilla on tarkoituksensa ja vaikutuksensa. 2008 valiokunta lausui siitä, että tilataksien osalta tulisi palata asiaan takaisin. Nyt valiokunta palasi takaisin, ja nämä tilataksit, jotka ovat nimenomaan haja-asustusalueitten koulukuljetuksessa erittäin tärkeitä, tulevat korkeamman palautuksen piiriin. Se oli minun mielestäni valiokunnalta erittäin hyvä muutos tähän lakiesitykseen.


Matti Saarinen (sd):

Herra puhemies! Ed. Lintilän asiantuntevaan puheenvuoroon sen verran, että eihän se maksaisi yhtään sen enempää. Osaavathan laskukoneet sen laskea, kuinka paljon tässä valtio nyt menettää verotuloja. Se sama määrä voidaan antaa palkanlisänä ja pelata 0—0, jos niikseen halutaan. Siitä vain seuraisi se, että valtio saisi ensinnäkin tuloveroja ja toiseksi asianomaisten henkilöiden sosiaaliturva myöskin tulisi tässä yhteydessä otetuksi huomioon. Nyt heille ei kerry yhtään mitään, kun he ostavat verovapaan auton, joten heidänkin kannattaisi vaatia lisää liksaa ja luopua tämänkaltaisesta autonhankintaveroedusta, jos he ajattelevat omaa vanhuuttaan ja omaa sosiaaliturvaansa.


Kimmo Kiljunen (sd):

Ed. Lintilä ihan rehellisesti sanoi ja oikein sanoi, että kysymys on muuttotavaroista. Onko tässä logiikka sitten, jos mennään pidemmälle, sen kaltainen — kysyn niiltä, jotka tätä ovat vahvasti ajaneet — että ylipäätään kaikki mahdollinen muuttotavara voitaisiinkin taltioida Suomeen etukäteen, ostaa täällä varastot täyteen kamaa verovapaasti, ja sitten aikanaan kun muutetaan, todetaan vaan, että juu, nämä olivat näitä meidän muuttotavaroita, että tänne kyllä ostettiin varastoon, ja kotia kun taas rakennetaan Suomessa uudestaan, niin kaikki tavarat ovat verovapaasti hankittuja.

Ei tässä todellisuudessa ole logiikkaa. Tämä ei toimi oikein. Muuttoauto on muuttoauto ja muuttoautoa käytetään siinä maassa, mistä muutetaan, ja silloin se tulee sen mukana. Tässä ollaan erikoinen porsaanreikä verotukseen nyt rakentamassa.


Mauri Salo (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Tässä rauhanturvaajien verottomien autohankintojen kohdalla on kysymys pitkästä perinteestä. Jo vuonna 1966, jolloin itse olin rauhanturvaajana, tämä mahdollisuus oli käytössä. Silloin aikanaan ne piti rahdata sinne Kyprokselle, nyt ne voidaan ostaa ja jättää tänne, se on ihan selkeä parannus tähän käytäntöön.

Mutta sitten toinen asia, mihin ed. Saarinen puuttui, on nimenomaan palkkakysymys ja etuudet. Jos olisi valinnainen mahdollisuus, nauttia parempaa palkkaa tai saada verovapaa auto, niin kyllä minä todennäköisesti valitsisin sen paremman palkan, ja varsinkin tänä päivänä, kun siitä jo kertyy myöskin sosiaaliturvaa. Se on sillä tavalla tärkeä asia.

Mutta toinen asia. Tämä tila-autojen korkeampi verovapausaste on todella tärkeä, koska meillähän tänä päivänä julkinen liikenne tuolla maaseudulla häviää tyystin. Meillä on entistä suuremmat haasteet myöskin koulun puolella saada riittävä määrä takseja palvelemaan koulukuljetustarpeita. Meillä on myöskin paljon tänä päivänä rullatuolipotilaita, jotka tarvitsevat siirtoapua, joten se, että me voimme tämän palvelun kunnolla hoitaa, on tärkeä asia. Sitten kun tähän lisätään vielä se, että me olemme juuri jonkin aikaa sitten täällä päättäneet esimerkiksi linja-autojen ajokorttimaksuista, niin me tarvitsemme täällä todella paljon helpotuksia, että me saamme palvelut toimimaan.


Kimmo Sasi (kok):

Arvoisa puhemies! Ed. Hakolan aloite on erittäin hyvä, ja täytyy sanoa, että kyllähän tässä kyseessä on lähtökohtaisesti muuttotavara ja sen tuominen. Mutta tietysti täytyy sanoa, että tämä on toisaalta tietty etuisuus rauhanturvaajille, joka on ollut vuosikymmeniä voimassa. Täytyy sanoa, että pitää olla pragmaattinen ja järkevä ja rauhanturvatehtävät ovat muuttuneet. Kyproksella oli vielä helppo ajellakin näillä autoilla, mutta tänä päivänä Afganistanissa en suosittele, että menee omalla Volkswagenilla siellä ajelemaan, vaan siellä tarvitaan hieman vahvempaa kalustoa. Siinä suhteessa näiden autojen käyttäminen tuolla kriisialueilla ei ole tarkoituksenmukaista. Se, että ne voidaan säilyttää täällä, on, voi sanoa, pragmaattista veropolitiikkaa.

Tietysti voidaan sanoa, että voitaisiinhan tämä summa laittaa palkkoihin. Kun kuitenkin tiedetään, kuinka vaikeita neuvottelut palkoista ovat, ja niitä on käyty jatkuvasti ja on jouduttu korottamaan, mutta kun määrärahat ovat rajallisia, niin tältä osin tämän veroetuuden muuttaminen korkeammaksi palkaksi ei tule olemaan kovinkaan helppoa. Ja kuitenkin tällä autolla on tietty houkuttelevuus suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen, mikä puoltaa tämän etuuden säilyttämistä, joten mielestäni tämä ehdotus on hyvä ja tarkoituksenmukainen.

Täytyy myöskin todeta, että mitä tulee näihin tilataksien taksipalautuksiin, niin se, että tämä korotus tehdään nyt 12 000 euroon, on tarkoituksenmukainen ja hyvä ja auttaa nimenomaan maaseudun koululiikennettä ja on tässä suhteessa tärkeä.


Oiva Kaltiokumpu (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ed. Sasi täällä totesi, tämä muutos on kyllä perusteltu. Kun ajatellaan näitä rauhanturvaamistehtäviä, minun mielestäni varmaan tulemme jonkin ajan kuluttua siihen, että palkat ja ansiot on pakko nostaa merkittävästi korkeammalle tasolle, koska nämä kriisipesäkkeet, niin kuin esimerkiksi Afganistan on, varmuudella tulevat vaikuttamaan siihen, minkälaiset etuudet tästä työstä saa, ja suhteessa siihen vaarallisuuteen. Tietenkään meillä ei ole varaa vaarantaa tätä rauhanturvatoimintaa, ja tässä mielessä työn vaarallisuuden, vaativuuden ja ansiotason pitäisi olla oikeassa suhteessa.

Toisaalta, tulisiko se palkkio tai palkka sitten niin korkeaksi, että voitaisiin peruuttaa tai lopettaa tämä pitkään, kymmeniä vuosia, ollut ajoneuvontuontietuisuus? Siinä haluan herättää kysymyksen, että kun siellä kaikki eivät ole upseereja eivätkä myöskään välttämättä suoraan rauhanturvaajia, niin onko mahdollista, että kaikilla olisi niin korkea palkka — se olisi tietenkin hyvä — että he kaikki voisivat ostaa vaivattomasti auton ja maksaa siitä kaikki verot.

Minä kuitenkin tässä tilanteessa pidän tätä erittäin hyvänä ratkaisuna, ja vielä korostan sitä, että tämä laki selkeyttää ja poistaa epäselvyydet viranomaisten tulkinnoissa. Tämä hallituksen lakiesitys on erittäin selkeästi tehty, ja tätä on helppo Tullissa ja viranomaisissa tulkita.


Esko Kiviranta (kesk):

Arvoisa puhemies! Hallitus esitti esteettömille tilatakseille myönnettävän taksipalautuksen korottamista 9 600 eurosta 12 000 euroon. Valtiovarainvaliokunnassa tämä korotus päätettiin ehdottaa toteutettavaksi esteettömien tilataksien lisäksi koskemaan myös takseja, jotka on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä ja joissa on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään seitsemän istuinpaikkaa. Tämä valiokunnassa tehty muutos oli hyvä muutos, ja se on tärkeä asia etenkin haja-asutusalueiden koululaiskyytien turvaamisen kannalta.


Lauri Kähkönen (sd):

Arvoisa puhemies! Tuosta samasta asiasta, josta edellä puhui ed. Kiviranta, totean, että todella hyvä muutos.

Mutta muistutan tässä yhteydessä myös siitä, että tavallaan muun muassa koulukuljetusten osalta on jouduttu monella paikkakunnalla hyvin kestämättömään tilanteeseen. Hallituspuolueitten toimesta joukkoliikenteen määrärahoja haja-asutusalueilla alennettiin tälle vuodelle hyvin rajusti viime kesäkuussa ja sama ollaan tekemässä eli edelleen niitä pienennetään ensi kesäkuussa. Muun muassa omalla paikkakunnallani tämä tiesi kaiken kaikkiaan neljänneksen korotusta koululaiskuljetuksiin. Toisaalta hyvin suureen ääneen tämän vaalikauden alussa tiedotettiin, että kyytitakuu toteutetaan, koska myös erittäin monet linjaliikenteen autot ovat lopettaneet liikennöimisen ja näitä kulkureittejä on lopetettu tätä kautta.

Kaiken kaikkiaan liikkuminen on kuntien sisällä, mutta myös eri paikkakuntien välillä, hyvin voimakkaasti muun muassa Pohjois-Karjalassa vaikeutunut. Siinä mielessä kunnat eivät tietysti ole jääneet paikalleen, on mietitty eri ratkaisuja. Tällaista kutsuliikennettä ja isompia takseja käytetään entistä enemmän. Mutta on kyllä todettava, että toisaalta näillä ratkaisuilla, tällä joukkoliikenteen määrärahojen voimakkaalla laskemisella, kuntien rasitetta on voimakkaasti kasvatettu. Mutta toivottavasti tämänkin veronalennuksen, tämän lain, myötä sitten näitä yrittäjiä kuitenkin riittää, että tavalla tai toisella päästään sitten liikkumaan siellä. Kaikilla ei ole omia autoja.


Lyly Rajala (kok):

Arvoisa herra puhemies! Minua hiukan ihmetyttää eräiden edustajien tämmöinen negatiivinen asenneilmapiiri. Kun tällä kerrankin helpotetaan ihmisten — ja ennen kaikkea hyvin merkittävää ja arvostettavaa, kunnioitettavaa ulkomailla kriisinhallintatehtävissä ja muissa kriisialueilla tehtävää työtä tekevien ihmisten — elämää, niin täällä vastustetaan. Muistutanpa, että kymmeniä vuosia sitten tällainen samanlainen oikeus oli myöskin merimiehillä, oikeus tuoda veroton auto Suomeen. Minun mielestäni sekin pitäisi palauttaa.


Matti Saarinen (sd):

Herra puhemies! Olen istunut täällä koko ajan, kun tätä keskustelua on käyty. En ole kuullut kenenkään vastustavan tätä hallituksen esitystä, niin kuin ed. Rajala on kuullut, niin että jompikumpi meistä on kuullut sitten väärin. Tätä hallituksen esitystä on yksimielisesti täällä kannatettu. Valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Tässä yhteydessä olen nostanut esiin sen, että olisi muitakin vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa vanhaa lakia entrataan, vähän parannetaan. Jos on tarkoitus näin toimia, niin tämä askel on tarpeellinen, mutta tässä olisi muitakin tapoja. Korostaisin nyt kerran vielä sitä, että henkilön kannalta olisi parempi saada palkka palkkana — hänelle kertyisi siitä eläkettä ja muuta sosiaaliturvaa — kuin että hän saa tämänkaltaisia etuja vähän mutkan kautta. Pitäisin sitä parempana järjestelmänä, ja tavoitteita pitää olla, että järjestelmät olisivat oikein. Lähtökohtaisesti tämä on joskus ollut vähän toisenlaisessa asennossa. Aika on muuttunut, ja näitä asioita pitää päivittää.

Mutta tätä esitystä olen esimerkiksi henkilökohtaisesti kannattanut ja ihmettelen, jos ed. Rajala on jotenkin kuullut niin — niin kuin hän sanoi — että tätä on täällä vastustettu. Tätä ei ole kukaan vastustanut, tätä ovat kaikki kannattaneet.